Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022: ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022: ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών στην ελληνική οικονομία (δείτε εδώ τις εκτιμήσεις για τον Μάιο του 2017), στο παρόν παρουσιάζουμε τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, με βάση τις εκτιμήσεις του Ιουνίου του 2017.

Οι οικονομικές προβλέψεις υπόκεινται σε σημαντικές προϋποθέσεις υλοποίησης και δεν αποτελούν περιγραφή του μέλλοντος και ουσιαστικά μας επιτρέπουν να προετοιμαζόμαστε για το μέλλον1. Το πρόβλημα είναι ότι εσωτερικοί παράγοντες, όπως οι πολιτικές αποφάσεις ή οικονομικές αποφάσεις ή ακόμα και εξωτερικοί παράγοντες, μπορούν να ανατρέψουν τις τυχόν θετικές προβλέψεις, εάν προκαλέσουν ρήγμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία.

Προκειμένου, λοιπόν, να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσματα της συμφωνίας της 2ης αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία, έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα μέτρα. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να αποδώσουν 1% του ΑΕΠ ή 1,8 δις ευρώ κάθε χρόνο από το 2019 και έπειτα από μείωση των κρατικών δαπανών και 1% του ΑΕΠ ή 1,8 δις ευρώ κάθε χρόνο από το 2020 και έπειτα από αύξηση της φορολογίας. Σε περίπτωση που ο στόχος του 2018 για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ δεν επιτευχθεί, τα μέτρα στο σύνολό τους (1% του ΑΕΠ ασφαλιστικό και 1% του ΑΕΠ φορολογικό) θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2019 και έπειτα. Παράλληλα με τα μέτρα αυτά, έχουν οριστεί ορισμένα θετικά αντίμετρα. Tα αντίμετρα αυτά αναμένεται να ενεργοποιηθούν μόνον, εφόσον πιαστούν οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος για κάθε έτος και όταν μάλιστα το πρωτογενές πλεόνασμα υπερβαίνει τον στόχο, κατά ποσό επαρκές, ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες για τα αντίμετρα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα και τα αντίμετρα αυτά είχαν αποτυπωθεί αναλυτικά στις προηγούμενες εκτιμήσεις μας. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και ορισμένα όχι.

Να σημειωθεί ότι στο "Supplemental Memorandum of Understanding" για την ελληνική οικονομία (16/06/2016) ορίστηκαν οι εξής στόχοι: για το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας: 0,5% το 2016, 1,75% το 2017 και 3,5% από το 2018 και μετά. Με βάση την εξέλιξη του πρωτογενούς αποτελέσματος για την ελληνική οικονομία, δεν προκύπτει σημαντική απόκλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος από το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα σε σχέση με το ασφαλιστικό (1% του ΑΕΠ) θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2019 και έπειτα και για το φορολογικό (1% του ΑΕΠ) θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2020 και έπειτα και έτσι πραγματοποιούμε την ανάλυσή μας.

Επίσης, με βάση ανάλυση του ΣΕΒ (Εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία - 18 Μαΐου 2017), τα αντίμετρα αυτά ποσοτικοποιούνται σε 2,65 δις ευρώ το 2019, σε 3,415 δις ευρώ το 2020, 1,494 δις ευρώ το 2021 (Πίνακας 1). Επίσης, στις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω γίνεται η υπόθεση ότι το ύψος των αντιμέτρων για το 2022 θα είναι ίδιο με το ύψος για το 2021.


Πίνακας 1. Ποσοτικοποίηση των αντίμετρων για την ελληνική οικονομία


Πηγή: ΣΕΒ (2017).


Κατά την ένταξη των παραπάνω στο μακροοικονομικό μας μοντέλο, κάναμε τις παρακάτω παραδοχές: Οι θετικές παρεμβάσεις επιβαρύνουν τις κρατικές δαπάνες και αυξάνουν αντίστοιχα την ιδιωτική κατανάλωση στην οικονομία. Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις επιβαρύνουν τις κρατικές δαπάνες και αυξάνουν το επίπεδο των επενδύσεων. Οι μειώσεις φορολογικής επιβάρυνσης μειώνουν τα κρατικά έσοδα και αυξάνουν αντίστοιχα την ιδιωτική κατανάλωση.

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, παρατηρείται ότι για το 2019 τα «θετικά» αντίμετρα δεν αναμένεται να ενεργοποιηθούν, καθώς ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 3,5% δεν αναμένεται να γίνει εφικτός (το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να είναι στο 3,29% του ΑΕΠ, ενώ ο στόχος στο 3,5% του ΑΕΠ). Για το 2020, τα αντίμετρα υπολογίζονται σε 3,415 δις ευρώ. Για το έτος αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, μετά την εφαρμογή του πακέτου των μέτρων (ασφαλιστικό και φορολογικό), αναμένεται να είναι υψηλότερο από το στόχο κατά 0,838% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 1,62 δις ευρώ. Κατά συνέπεια, για το 2020 το 47,3% των αντιμέτρων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, ύψους 1,62 δις ευρώ. Για το 2021 και το 2022 τα αντίμετρα υπολογίζονται σε 1,494 δις ευρώ. Για τα έτη αυτά, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να είναι υψηλότερο από το στόχο κατά 1,407% του ΑΕΠ (2,76 δις ευρώ) και κατά 0,813% του ΑΕΠ (1,63 δις ευρώ) αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, για τα δύο έτη αυτά το 100% των αντιμέτρων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις μέχρι το 2022 για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.


Πίνακας 2. Εκτιμήσεις βασικών μεγεθών μέχρι το 2022

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Μεγέθυνση ΑΕΠ ( ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)

0.87

2.12

2.11

2.18

1.86

2.53

Ονομαστικό ΑΕΠ (σε δις ευρώ)

178.92

185.71

193.05

201.12

208.51

216.83

Απασχόληση (χιλιάδες άτομα)

4,136

4,193

4,254

4,323

4,382

4,444

Ποσοστό ανεργίας (%)

22.69

21.57

20.39

19.04

17.92

16.80

Επενδύσεις σε ονομαστικές αξίες (σε δις ευρώ)

22.83

23.86

25.14

26.94

28.68

30.62

Ιδιωτική κατανάλωση (ονομαστική) (σε δις ευρώ)

127.79

131.50

135.96

140.98

144.68

148.96

Πρωτογενές ισοζύγιο (σε δις ευρώ)

5.71

6.12

8.38

9.07

7.32

6.93

Πρωτογενές ισοζύγιο (% GDP)

3.19

3.29

4.34

4.51

3.51

3.20

Κρατικό ισοζύγιο (σε δις ευρώ)

0.26

0.73

3.06

3.85

2.15

1.76

Κρατικό ισοζύγιο (% GDP)

0.15

0.39

1.58

1.92

1.03

0.81

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (σε δις ευρώ)

-2.93

-2.70

-2.47

-2.28

-1.55

-1.11

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% of GDP)

-1.64

-1.45

-1.28

-1.14

-0.74

-0.51

Χρέος (σε δις ευρώ)

314.64

313.91

310.85

307.00

304.85

303.09

Χρέος (% του ΑΕΠ)

175.85

169.03

161.02

152.64

146.20

139.78


Αναμένεται επιστροφή στους θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ, με το ρυθμό να αυξάνεται σχεδόν κάθε έτος φτάνοντας το 2022 στο 2,53%.

Η θετική πορεία της οικονομίας αναμένεται να έχει θετικές επιδράσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση θα αυξάνεται σχεδόν κάθε έτος κατά περίπου 50.000 άτομα, φτάνοντας το 2022 τα 4,44 εκατομμύρια εργαζομένους. Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειώνεται κάθε έτος, φτάνοντας στο 16,8% το 2022.

Θετική αναμένεται και η εξέλιξη στις επενδύσεις (από 22,83 δις ευρώ το 2017 σε 30,62 δις ευρώ το 2022) και την ιδιωτική κατανάλωση (από 127,79 δις ευρώ το 2017 σε 148,96 δις ευρώ το 2022).

Το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να κυμαίνεται σε επίπεδα άνω των στόχων που έχουν τεθεί από το 2019 και έπειτα, ενώ και το 2018 η διαφορά από το στόχο είναι μικρή (0,21% του ΑΕΠ). Πλεονασματικό αναμένεται και το κρατικό ισοζύγιο για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται μια σχετική βελτίωση από το 2020 έως το 2022, όμως θα παραμείνει ελλειμματικό.

Τέλος, όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, η μείωσή του αναμένεται να είναι εμφανής μετά την εφαρμογή των μέτρων της συμφωνίας, δηλαδή μετά το 2019, καθώς αναμένεται να διαμορφωθεί στο 139,78% του ΑΕΠ το 2022, όταν το 2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 175,85% του ΑΕΠ.

Η συνεισφορά του κάθε παράγοντα στη μεγέθυνση του ΑΕΠ είναι όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 3, για τα έτη 2017-2022.


Πίνακας 3. Η συνεισφορά των παραγόντων στη μεγέθυνση του ΑΕΠ

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ονομαστικές Αξίες σε δις ευρώ

ΑΕΠ

175.57

178.92

185.71

193.05

201.12

208.51

216.83

Κρατικές Δαπάνες

34.63

35.06

36.28

37.64

39.13

40.71

42.25

Ιδιωτική Κατανάλωση

123.98

127.79

131.50

135.96

140.98

144.68

148.96

Επενδύσεις

19.75

22.83

23.86

25.14

26.94

28.68

30.62

Καθαρές Εξαγωγές

-1.51

-5.61

-5.48

-5.30

-5.33

-4.84

-4.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο του κάθε παράγοντα στο ΑΕΠ

Κρατικές Δαπάνες

19.58%

19.47%

19.49%

19.46%

19.40%

19.46%

19.45%

Ιδιωτική Κατανάλωση

70.10%

70.97%

70.64%

70.29%

69.89%

69.15%

68.56%

Επενδύσεις

11.17%

12.68%

12.82%

13.00%

13.35%

13.71%

14.09%

Καθαρές Εξαγωγές

-0.85%

-3.11%

-2.94%

-2.74%

-2.64%

-2.31%

-2.11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετήσια μεταβολή (σε δις ευρώ)

ΑΕΠ

-

3.21

6.10

7.27

8.28

7.51

8.03

Κρατικές Δαπάνες

-

0.43

1.22

1.36

1.49

1.58

1.55

Ιδιωτική Κατανάλωση

-

3.81

3.71

4.46

5.02

3.70

4.28

Επενδύσεις

-

3.07

1.03

1.28

1.80

1.74

1.94

Καθαρές Εξαγωγές

-

-4.10

0.13

0.18

-0.03

0.50

0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεισφορά στο ΑΕΠ

Κρατικές Δαπάνες

-

13.3%

20.1%

18.7%

18.0%

21.0%

19.2%

Ιδιωτική Κατανάλωση

-

118.8%

60.9%

61.3%

60.7%

49.2%

53.3%

Επενδύσεις

-

95.8%

17.0%

17.6%

21.7%

23.2%

24.2%

Καθαρές Εξαγωγές

-

-127.9%

2.1%

2.4%

-0.4%

6.6%

3.3%

 

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει την ετήσια συνεισφορά του κάθε παράγοντα στη μεγέθυνση του ΑΕΠ.


Διάγραμμα 1. Συνεισφορά του κάθε παράγοντα στη μεταβολή του ΑΕΠ (σε δις ευρώ)


Οι εκτιμήσεις σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στο ΑΕΠ δείχνουν ότι η ιδιωτική κατανάλωση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στις ετήσιες μεταβολές του ΑΕΠ, δεδομένου ότι από 118,8% το 2017 (η ανάπτυξη για το 2017 οφείλεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις κάτι που όμως αντισταθμίζεται από το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο) αναμένεται να συμβάλει κατά 60,9% στην αύξηση του ΑΕΠ το 2018, κατά 61,3% το 2019, κατά 60,7% το 2020, κατά 49,2% το 2021 και κατά 53,3% το 2022. Ο δεύτερος συντελεστής είναι οι επενδύσεις, οι οποίες συνεισφέρουν κατά 95,8% το 2017 και κατά 17% το 2018, κατά 17,6% το 2019, κατά 21,7% το 2020, κατά 23,2% το 2021 και κατά 24,2% το 2022. Η δημόσια κατανάλωση, συνεισφέρει κατά 13,3% το 2017 και κατά 20,1% το 2018, κατά 18,7% το 2019, κατά 18% το 2020, κατά 21% το 2021 και κατά 19,2% το 2022. Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές συνεισφέρουν αρνητικά κατά 127,9% στην αύξηση του ΑΕΠ το 2017, ενώ έπειτα η συμβολή τους αναμένεται αρκετά χαμηλότερη καθώς αναμένεται να συμβάλουν κατά 2,1% το 2018, κατά 2,4% το 2019, κατά -0,4% το 2020, κατά 6,6% το 2021 και κατά 3,3% το 2022.

 


1. Συνεπώς αυτές οι προβλέψεις που διαβάζει κάποιος στην ανάλυση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως εργαλείο προετοιμασίας για το μέλλον και όχι ως «εικόνα» του μέλλοντος.

 


Σύντομη εκδοχή: Blog Οικονομικές Αντιλογίες, in.gr

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24