Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2015

Οι διεθνείς κρίσεις με χρηματοοικονομικές ή δημοσιονομικές και, τώρα πλέον γεωπολιτικές (ενεργειακές), αφορμές συνέβαιναν πάντοτε στον κόσμο - με τις ανάλογες επιπτώσεις τους στον ρυθμό ανάπτυξης, στο διεθνές εμπόριο και την απασχόληση. Μια από τις μεγάλες κρίσεις προ του 2008, αυτή του 1992, ήταν μόνο το 1/3 του μεγέθους αυτής του 2008.

Θυμίζουμε ότι η κρίση του 2008 των ενυπόθηκων δανείων (subprimes) ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και σταδιακά έπληξε με διαφορετική ένταση διάφορες οικονομίες (Ντουμπάι, Ιρλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Ιταλία, Εσθονία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία). Το κανάλι μετάδοσης της κρίσης ήταν το τραπεζικό σύστημα (περιορισμός της ρευστότητας), γεγονός που έπληξε και την βιωσιμότητα του δανεισμού του δημόσιου τομέα.1

Έτσι, δημιουργήθηκαν προβλήματα που αφορούσαν στο επίπεδο της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης (net international investment position) και στην ευρύτερη βιωσιμότητα του χρέους ορισμένων οικονομιών. Στην εν λόγω συζήτηση, η ελληνική οικονομία λόγω του εξαιρετικά υψηλού ποσοστού δανεισμού του δημοσίου τομέα πλήχθηκε σημαντικά από την κρίση του 2008. Μάλιστα, η European Commission στο Debt Sustainability Monitor για το 2040, προέβλεπε ότι χωρίς την λήψη μέτρων, οι εκτιμήσεις για το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ θα ήταν εξαιρετικά δυσμενείς (Ελλάδα 360,5 δις., Ιρλανδία 403,8 δις., Πορτογαλία 202 δις., Ισπανία 320 δις.).2

Το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωζώνης δημιούργησε ένα δύσκολο περιβάλλον χωρίς πολλές δυνατότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ορισμένοι παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτό αφορούσαν στις κατακερματισμένες αγορές και στις ασυμμετρίες στα τραπεζικά διαθέσιμα και στις χρηματικές ροές. Η EKT δεν επιτρεπόταν να παρεμβαίνει στις λειτουργίες των ανοιχτών αγορών και δεν υπήρχε κοινό ταμείο για την αντιμετώπιση των κρίσεων ρευστότητας, στοιχεία που δημιούργησαν ισορροπίες πολλαπλών δεσμών (multiple bond equilibria). To Minsky moment μετέτρεψε την χρηματοοικονομική κρίση σε ύφεση και έπρεπε να έλθει το 2012 ο Draghi με το “whatever it takes” για να δώσει τέλος στην κρίση δίνοντας εντολή στην ΕΚΤ να λύσει το θέμα ρευστότητας, ανατρέποντας ουσιαστικά τον μέχρι τότε τρόπο λειτουργίας της Ευρωζώνης. Με αυτόν τον τρόπο, θεμελιώθηκε και η προοπτική να αλλάξει το μεσομακροπρόθεσμο μοντέλο λειτουργίας της Ευρωζώνης. Να σημειωθεί ότι σήμερα η αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων και οι μέχρι τώρα ακολουθητέες πρακτικές (δάνεια ESM προς την Ελλάδα, RRF), δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Σ’ αυτό βοηθούν βέβαια και οι εντονότατες γεωστρατηγικές πιέσεις.

Η ανάλυση αυτή ήταν απαραίτητη για να γίνει κατανοητό ότι η ελληνική κρίση του 2010 ήταν μέρος μίας ευρύτερης διεθνούς και ευρωπαϊκής κρίσης. Για την αντιμετώπισή της επιλέχθηκαν διεθνώς συγκεκριμένες μέθοδοι, που λόγω του μεγάλου ύψους των ελληνικών προγραμμάτων, εφαρμόστηκαν με ιδιαίτερη σκληρότητα. Παρόλο που είχαν καλή αιτιώδη θεμελίωση, παρήγαγαν πολύ δύσκολα κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα στα προβλήματα που καλούντο να αντιμετωπίσουν, τόσο σε όρους χρόνου όσο και σε όρους αποτελεσματικότητας. Αυτό είτε διότι ο σχεδιασμός τους ήταν προβληματικός είτε διότι η εσωτερική υποδοχή τους ήταν προβληματική. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων σε συνδυασμό με την μετάθεση των λήξεων των δανείων προς την Ελλάδα μετά το 2032 δημιούργησαν μια ανάπαυλα (breathing space) για την ελληνική οικονομία, χωρίς όμως τραπεζικό σύστημα για μια δεκαετία (τώρα επανέρχεται).

Η απαιτούμενη προσαρμογή, τόσο σε ένταση όσο και σε ταχύτητα, της καθαρής επενδυτικής θέσης μέσω των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων εξαρτήθηκε από: (i) τα αποθέματα του χρέους (ιδιωτικού και δημοσίου), (ii) τις ροές του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (που εκτός από κίνηση κεφαλαίων υπήρχαν και αιφνίδιες παύσεις – sudden stops), (iii) τα εμπορικά ισοζύγια των εμπορεύσιμων έναντι των μη εμπορεύσιμων αγαθών και (iv) την ευελιξία υποκατάστασης των εμπορεύσιμων προς τα μη εμπορεύσιμα αγαθά.3

Οι χώρες δανειστές (Φινλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο) στήριξαν τις χώρες που είχαν δανειστεί και συνεπώς είχαν σοβαρή ευθύνη επί των αποφάσεων. Δυστυχώς, όμως, δεν υπήρχε εμπειρία από την διαχείριση παρόμοιων κρίσεων σε (μη) βέλτιστες νομισματικές ζώνες όπου η κεντρική τράπεζα δεν είναι επιφορτισμένη με την τήρηση της σταθερότητας των τιμών και την εξασφάλιση της απασχόλησης. Ως αποτέλεσμα, οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης είχαν τον χαρακτήρα της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της ανάπτυξης πολιτικών της προσφοράς με στόχο την απομόχλευση του χρέους και για την Ελλάδα συγκεκριμένα, την εσωτερική υποτίμηση που με τη σειρά της οδήγησε στην μείωση του εγχώριου πλούτου και εισοδήματος.

Τα βαθύτερα προβλήματα της ελληνικής κρίσης αναφέρονταν κυρίως στην ύπαρξη κοινωνικών αξιών και πολιτικών συμπεριφορών4 οι οποίες συντηρούσαν τις μακροοικονομικές ισορροπίες (δανειακά κεφάλαια), την ύπαρξη ασθενούς θεσμικού πλαισίου (διαφθορά και ασθενή ιδιοκτησιακά δικαιώματα), την φοροδιαφυγή, την έλλειψη θεσμικής εμπιστοσύνης, την μειωμένη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Όλα αυτά καλύπτονταν από την ύπαρξη άφθονης διεθνούς κυρίως χρηματοδότησης λόγω του «φθηνού ευρώ». Εδώ προφανώς υπήρξε σοβαρό έλλειμμα τραπεζικής εποπτείας στον διεθνή και ιδίως στον ευρωπαϊκό και ελληνικό τραπεζικό χώρο με αποτέλεσμα κατά την στιγμή της κρίσης να έχουν σοβαρά εκτεθεί κυρίως οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Ουσιαστικά, η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών, είτε διότι υπήρχε σκοπιμότητα από την ελληνική πλευρά είτε διότι δεν υπήρχαν σχετικοί θεσμικοί κανόνες, ήταν εξαιρετικά ασθενής και πολύ μακριά από ότι θα απαιτούσε μία στοιχειωδώς αποτελεσματική διοίκηση. Επομένως, η διάσωση της ελληνικής οικονομίας (the Greek bail out) εμμέσως αφορούσε και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και την γενικότερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Στις ανωτέρω συνθήκες συντέλεσε το γεγονός ότι τα προβλήματα αυτά δεν υπήρχαν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διεθνές (IMF). Ενώ θα πρέπει να προστεθεί και η σοβαρή αδυναμία στις μεθοδολογικές προβλέψεις για τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών (σημαντικές και συστηματικές αστοχίες) που έπληξαν την αξιοπιστία των προγραμμάτων διάσωσης. Συγκεκριμένα, η σημαντική απώλεια της θεσμικής εμπιστοσύνης στα προγράμματα διάσωσης, σε συνδυασμό με τις σοβαρότατες απώλειες εισοδήματος (που ανέρχονταν σε 25% με 30% συνολικά, ατομικό και χώρας) οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός σοβαρού αντισυστημικού πολιτικού υποβάθρου.

Στις εκλογές και στο δημοψήφισμα του 2015 διαμορφώθηκε μία ισχυρή κοινωνική πλειοψηφία που πολιτικά επικαλείτο την πολιτική τιμωρία των «ενόχων» (εγχώριων και ξένων) για τους χειρισμούς που έγιναν και την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Έτσι, εισήλθαν στην εγχώρια επικαιρότητα απόψεις όπως ότι θα ήταν προτιμότερη η πτώχευση ή η επιστροφή στην δραχμή, ιδίως στις αρχές του 2015 όταν είχε τεθεί το θέμα για το τι θα επακολουθούσε μετά το δεύτερο μνημόνιο.

Η εγχώρια άποψη υπέρ του Grexit συνάντησε την γεωστρατηγική και κοινωνική ανωριμότητα των εταίρων από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη οι οποίοι ανέφεραν είτε ως διαπραγματευτικό φόβητρο είτε ως πραγματική διέξοδο το Grexit. Αντί δηλαδή η ελληνική πλευρά να αποκλείσει κάθε συζήτηση για το Grexit και να επιμείνει στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων διάσωσης, συζητούσε την ιδέα αυτή χάνοντας διαπραγματευτική θέση που ήταν εξαιρετικά σημαντική σε όρους θεωρίας παιγνίων (game theory) κάνοντας την χειρότερη διαπραγμάτευση που είχε γίνει ποτέ.5 Παράλληλα η άτακτη αναδιαπραγμάτευση του πρώτου μισού του 2015 έφερε capital controls. Οι συνολικές οικονομικές απώλειες για τους Έλληνες έχουν αναφερθεί να κινούνται στην περιοχή των 90 δις ευρώ.6

Επομένως, η ελληνική πλευρά με το δημοψήφισμα του 2015 επιχείρησε, επικαλούμενη και το Grexit, να ενισχύσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν τον Ιούλιο του 2015. Το γεγονός όμως ότι έστω και μετά από 17 ώρες διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο Κορυφής (7/7/2015), αποφάνθηκε ότι «όλα τα διαπραγματευτικά μέρη ήταν συνυπεύθυνα για την κατάσταση για να βρεθεί μία συναινετική λύση» (D. Tusk) ήταν τελικά μία επιτυχία για την Ελλάδα του μέλλοντος.

Έτσι η ελληνική ανάπτυξη σταθεροποιήθηκε στο διάστημα 2017-2023 με σημαντικές υπεραποδόσεις (σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη) ιδίως τα τελευταία χρόνια. Όμως η οικονομική και κοινωνική κληρονομία της μνημονιακής περιόδου στην ελληνική κοινωνία οδήγησε στην επαναπροτεραιοποίηση των (οικονομικών) αναγκών επιβίωσης.7 Ίσως είναι η μοναδική κοινωνία στην Ευρώπη στην οποία συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μαζί με την προβολή της Ελλάδος ως νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης δημιουργεί ηθική ευθύνη για την επανεξέταση ορισμένων βασικών συνθηκών για τις ενδεχόμενες διασώσεις, ιδίως σ’ ένα μακροπρόθεσμο περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων που διαφαίνεται μπροστά μας. 

Συγχρόνως η Ελληνική κρίση ανέδειξε ότι το άλυτο πρόβλημα του 20ου αιώνα ήταν η ύπαρξη ενός πολιτικά νόμιμου μηχανισμού για την επίλυση του προβλήματος της διεθνούς προσαρμογής, κάτι το οποίο τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού δημιούργησε τεράστιες συγκρούσεις.8 Το μέγεθος της ελληνικής κρίσης αλλά και η παρούσα περίοδος αναταραχής αναδεικνύουν την ανάγκη επανοργάνωσης βασικών διεθνών θεσμών, αφού έτσι και αλλιώς αυτοί απειλήθηκαν από την ελληνική κρίση.


1. Petrakis P.E., (2011), The Greek Economy and the Crisis. Challenges and Responses, New York and Heidelberg: Springer, ISBN 978-3-642-21174-4.
2. European Commission (April 2023). Debt Sustainability Monitor, 2022. Institutional Paper No. 199. https://economy-finance.ec.europa.eu/ecfin-publications_en
3. Petrakis P.E., Kostis P.C., Valsamis D.G. (2013) European Economics and Politics in the Midst of the Crisis; From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation., New York and Heidelberg: Springer, ISBN 978-3-642-41343-8, p.274.
4. Andersen B. (2020) The Crisis in Greece: Missteps and Miscalculations, European Stability Mechanism, Discussion Paper Series, Volume 2020 (Programme evaluation II special) no. 9, June.
5.Η διαπραγμάτευση του 3ου μνημονίου διάσωσης χαρακτηρίστηκε από το Harvard Law School ως μια από τις χειρότερες τεχνικές διαπραγμάτευσης (Τhe Athens government in the talks has been named the worst negotiating tactic of 2015 by Harvard Law School). https://www.cnbc.com/2016/01/13/greece-worst-negotiators-of-2015-harvard-law-school.html
6. Regling, K. (June 2018). Greece and the euro area adjustment programmes. Speech delivered in Athens on June 12, 2018. https://www.esm.europa.eu/speeches-and-presentations/“greece-and-euro-area-adjustment-programmes”-speech-klaus-regling
7. Βλ. World Values Survey (1999-2022).
8. Harold J. (2016). The EU and the Eurozone, in Petrakis P.E. (Ed.) A New Growth Model for the Greek Economy: Requirements for Long-Term Sustainability, Palgrave MacMillan, ISBN 978-1-137-58943-9.

Πηγή: Liberal.gr
 

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24