ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από την πλευρά της οικονομικής μεγέθυνσης η διεύρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων προκαλεί ερωτηματικά για τις μελλοντικές προοπτικές, καθώς συνδέεται με την εξέλιξη της παραγωγής, της ζήτησης και της κατανάλωσης.

Ο λόγος του πλουσιότερου 10% του πληθυσμού ως προς το φτωχότερο 10% του πληθυσμού αποτελεί αντιπροσωπευτικό μέτρο της εισοδηματικής ανισότητας (Διάγραμμα 1). Για το 2013 ο λόγος αυτός για τις χώρες του ΟΟΣΑ ανερχόταν στο 8,49 δηλαδή, το μέσο εισόδημα του πλουσιότερου 10% ήταν 8,49 φορές υψηλότερο από αυτό του φτωχότερου 10%.

Αν επικεντρωθούμε στην εξέλιξη του δείκτη για την Ελλάδα, παρατηρούμε ότι η τάση είναι ανοδική. Αντίθετα, η Πορτογαλία αν θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως χώρα με ανάλογα χαρακτηριστικά με την Ελλάδα σημειώνει μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων την περίοδο 2007-2013. Ενδιαφέρον είναι ότι το 2007 ξεκινούν από την ίδια αφετηρία με την ψαλίδα να διευρύνεται με την πάροδο των ετών.

Διάγραμμα 1. Εισοδηματική ανισότητα (2013)

Πηγή: OECD Income Distribution Database (IDD).

Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από την εξέλιξη του ποσοστού του πληθυσμού, ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας (Διάγραμμα 2). Παρατηρούμε ότι ενώ μέχρι το 2010 ο πληθυσμός στα όρια της φτώχειας κατέγραφε ελαφρά μείωση, στη συνέχεια η πορεία είναι ανοδική για τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι για την Ελλάδα η εξέλιξη είναι έντονα ανοδική.

Διάγραμμα 2. Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας

Πηγή: Eurostat.

Να σημειώσουμε ότι η διεύρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων με την παράλληλη μείωση των εισοδημάτων μειώνει τη φορολογική βάση και προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματική είσπραξη των επιπρόσθετων φόρων του 2015 και 2016.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.