ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

O παγκόσμιος κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός αμφισβητεί τα παραδοσιακά πανεπιστημιακά μοντέλα. Παράγοντες που δημιουργούν πιέσεις στο πανεπιστημιακό μοντέλο είναι η τεχνολογική μεταβολή (4η Βιομηχανική Επανάσταση και επανάσταση τεχνητής νοημοσύνης), οι οικονομικές κρίσεις (Μεγάλη Ύφεση, πανδημία Covid-19), η χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων εκπαίδευσης και εργασίας, το οικονομικό κόστος της φοιτητικής ζωής.

Οι κυβερνήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι εργοδότες και οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν νέα μοντέλα φοίτησης που είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των φοιτητών και της αγοράς εργασίας.

Έτσι, το τρέχον ασταθές, αβέβαιο, περίπλοκο και διφορούμενο τοπίο δημιουργεί μια σειρά από σενάρια για το μέλλον των πανεπιστημίων. Ανεξάρτητα από το επικρατούν σενάριο, είναι πιθανό ο ακαδημαϊκός κόσμος να υποστεί μια δυναμική μεταβολή στο εγγύς μέλλον. Το ερώτημα είναι εάν και πώς προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό.

Το δυτικό πανεπιστήμιο έχει επιδείξει προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες και έχει συντελέσει καθοριστικό ρόλο, ιδίως, στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις για την πιθανή εξέλιξη της έννοιας του πανεπιστημίου: η παραδοσιακή με τη διατήρηση του υπάρχοντος status quo, η διοικητική, η αντίληψη του επανασχεδιασμού και η αντίληψη της απομείωσης της χρησιμότητάς του.

Η προέλευση του δυτικού πανεπιστημίου εντοπίζεται στα σχολεία των μοναστηριών και των καθεδρικών ναών των μεσαιωνικών χρόνων. Σταθμός θεωρείται η ίδρυση του Πανεπιστημίου του Βερολίνου το 1810 όπου κυριαρχεί η θεμελιώδης άποψη ότι το πανεπιστήμιο είναι ανεξάρτητο από το κράτος και η κρατική παρέμβαση είναι περιορισμένη. Η άποψη αυτή εξακολουθεί να είναι ισχυρή και σήμερα.

Η διοικητική φιλελεύθερη άποψη που άρχισε να διαμορφώνεται περί τη δεκαετία του 1990 ήλθε ως απάντηση στην ανάγκη για τη βελτίωση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του πανεπιστημίου. Καθώς λοιπόν οι κυβερνήσεις, στα τέλη του 20ου αιώνα, προσπάθησαν να μεταρρυθμίσουν τη διαχείριση σε όλους τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, ο σκοπός, η δομή και οι λειτουργίες του πανεπιστημίου δοκιμάστηκαν, δημιουργώντας μια πανεπιστημιακή δομή αναδιοργανωμένη βάσει μιας φιλελεύθερης κατεύθυνσης. Ως αποτέλεσμα, το πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα βρισκόταν κοντά στις ανάγκες της αγοράς και μακριά από τον συγκεντρωτισμό του κρατισμού.

Η διοικητική φιλελεύθερη αντίληψη εφαρμόστηκε στα πανεπιστήμια από τις διοικητικές αρχές, μια νέα ομάδα προσωπικού που άρχισε να αναδύεται τη δεκαετία του 1970. Οι διοικητικές αρχές προσπαθούσαν να προσδώσουν επαγγελματικό χαρακτήρα στη δουλειά τους και κατέλαβαν ρόλους διαφορετικούς από εκείνους των λοιπών ακαδημαϊκών. Αυτή η περίοδος επίσης ανέδειξε την εμφάνιση των ακαδημαϊκών managers. Πρόκειται ακαδημαϊκούς που πέρασαν από τη διδασκαλία και την έρευνα σε ρόλους διαχείρισης και ηγεσίας.

Μαζί, οι διοικητικές αρχές και οι ακαδημαϊκοί managers κυριάρχησαν στις εσωτερικές αποφάσεις και τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τη δομή, τις διαδικασίες, τη διαχείριση και τις εργασιακές πρακτικές του πανεπιστημίου που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της κοινωνικής νομιμότητάς του, όπως ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκών και διαχειριστών.

Η ενέργεια αυτή συνοδεύτηκε από μια σχετικά έντονη αντίδραση ενάντια στη διοικητική οργάνωση υπό το επιχείρημα ότι το πανεπιστήμιο και μια επιχείρηση δεν είναι ίδιας μορφής οργανισμοί ώστε να εφαρμόζονται πιστά οι διοικητικές αρχές καθώς επέρχεται απώλεια της συλλογικότητας και προκύπτουν ευκαιρίες ανάπτυξης «πελατειακών» σχέσεων με το φοιτητικό σώμα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι, ιστορικά, ο καθορισμός του σκοπού του πανεπιστημίου βρισκόταν στις κυβερνήσεις με τον πανεπιστημιακό θεσμό να γίνεται αντιληπτός ως δημόσιος οργανισμός, όπου η διατήρηση της ύπαρξής του εξαρτάται από την ικανοποίηση των κυβερνητικών απαιτήσεων η οποία συνεχίζει να επιβάλλει τις απόψεις της.

Η διοικητική φιλελεύθερη αντίληψη για το μέλλον του πανεπιστημίου εξακολουθεί να προβλέπει τη στενή σύνδεσή του με τους εθνικούς στόχους μολονότι η δομή και οι λειτουργίες του πανεπιστημίου προσιδιάζουν σε επιχειρηματικούς οργανισμούς, με τη νομιμότητα να παρέχεται από την κυβέρνηση. Έτσι, το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό σε αυτό που κάνει και αυτό είναι μετρήσιμο αλλά και ελέγξιμο.

Η αντίληψη του επανασχεδιασμού του πανεπιστημίου εμφανίστηκε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα αναδεικνύοντας ως βασικό πρόβλημα το οικοσύστημα στο οποίο είναι πλέον ενσωματωμένα τα πανεπιστήμια. Έτσι, αν θέλουμε να φανταστούμε νέες κοινωνίες γνώσης, πρέπει να τις δημιουργήσουμε σε ένα νέο οικοσύστημα, που διέπεται από τα ίδια κίνητρα, ανταμοιβές και κυρώσεις του πανεπιστημίου και είναι προσανατολισμένο στην απόδοση. Πρέπει δηλαδή να επεκταθεί ο χώρος της δημιουργίας γνώσης και της καινοτομίας πέρα από τα όρια των πανεπιστημίων και να διερευνήσουμε νέους τρόπους οργάνωσης.

Όσοι ενστερνίζονται την ανωτέρω αντίληψη επιδιώκουν να καθιερώσουν νέες μορφές εντός του ιδρύματος, πέρα από την εμβέλεια της διοικητικής αντίληψης. Οι νέες μορφές για τα πανεπιστήμια επιδιώκουν να επαναφέρουν το δικαίωμα ορισμού της βάσης της κοινωνικής τους νομιμότητας, εξακολουθώντας να είναι ενσωματωμένα στην ισχύουσα νομοθεσία και με την κρατική σχέση να παραμένει χωρίς όμως να είναι τόσο ισχυρή ή τόσο επεμβατική όσο η άμεση σχέση κυβέρνησης-πανεπιστημίου.

Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν τα πρώτα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (Massive Open Online Courses) που σχετίζονται με την ιδέα διαμόρφωσης ενός μέλλοντος χωρίς την ύπαρξη του παραδοσιακού πανεπιστημίου. Αυτή η ιδέα αμφισβητεί την αξία του πανεπιστημίου στην παρούσα μορφή του. Κάτι τέτοιο ενισχύεται και από το γεγονός ότι στις μέρες μας η εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς δέχεται πλήγματα, η πρόσβαση στη γνώση είναι ανοιχτή σε όλους μέσω του διαδικτύου, παρατηρείται άνοδος του ατομικισμού και φθίνουσα κοινωνική πίστη στο δημόσιο καλό ενώ και τα κόστη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι αυξανόμενα.

Να σημειωθεί ότι οι νέες μορφές μάθησης, έρευνας, παραγωγής της γνώσης και πρόσβασης είναι δωρεάν ή με χαμηλό κόστος για τους φοιτητές. Η εξατομίκευση των μαθησιακών εμπειριών και αναγκών και η «έγκαιρη» παράδοση γίνονται όλο και πιο κοινά χαρακτηριστικά που ζητούνται από τους φοιτητές καθώς οι βασικές επιλογές μάθησης παρέχονται στο διαδίκτυο ή εκτός του πανεπιστημίου.

Στην Ελλάδα πάντως έχουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα ορισμένες προκλήσεις:

(i) Να διασφαλιστεί η ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας στα ΑΕΙ.

(ii) Να λυθεί το ζήτημα με το κρατικό μονοπώλιο της ιδιοκτησίας στην παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(iii) Να αυξηθούν οι προσφερόμενες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πολυγλωσσική βάση χωρίς απαραιτήτως να διευρυνθούν οι δημόσιες δαπάνες.

(iv) Να διασφαλιστεί η ισότιμη ανταγωνιστική σχέση στην προσφορά υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό θα πρέπει να αφορά την προσφορά των γνώσεων αλλά και τα παραδιδόμενα εκπαιδευτικά προσόντα.

(v) Να διακοπεί η αλληλεξάρτηση εκπαιδευτικών προσόντων και επαγγελματικών προσόντων. Τα τελευταία θα πρέπει να διοικούνται αποκλειστικά από τις επαγγελματικές ενώσεις σε συνεργασίας με την πολιτεία όπου είναι απαραίτητο.

(vi) Να εξασφαλιστεί η διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή χωρίς να διακόπτεται η ελευθερία της βασικής έρευνας και να εξασφαλιστεί η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

Πηγή: liberal.gr

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24