Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

Το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA) είναι μια παγκόσμια μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που αποσκοπεί στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω της μέτρησης των επιδόσεων των 15χρονων μαθητών στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στην ανάγνωση και διεξάγεται κάθε τρία έτη.

Οι αξιολογήσεις της PISA περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αλλά και ερωτήσεις που απαιτούν ανάλυση και εφαρμογή γνώσεων σε πρακτικά προβλήματα, προκειμένου να αξιολογήσουν την ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις.

Οι πρόσφατες τάσεις έχουν δείξει σημαντική πτώση των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών σε αυτές τις αξιολογήσεις, προκαλώντας ανησυχίες για την κατάσταση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Τα παρακάτω διαγράμματα (Διαγράμματα 1 έως και 3) δείχνουν τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στα τεστ PISA σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ από το 2006 ενσωματώνοντας και τα νέα στοιχεία (2023) που δημοσιεύθηκαν.

Διάγραμμα 1. Βαθμολογία PISA στην ανάγνωση

Πηγή στοιχείων: Πετράκης Π.Ε, Καυκά Η.Κ. (2024) Αποτίμηση και Διεθνής Συγκριτική Ανάλυση των Επιδόσεων της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας και Προβλεπτική Εξέλιξη των Βασικών Κοινωνικοοικονομικών Δεικτών  2000 - 2035 (forthcoming) και επεξεργασία στοιχείων OECD (2023, available at: https://www.oecd.org/pisa/).

Διάγραμμα 2. Βαθμολογία PISA στα μαθηματικά

Πηγή στοιχείων: Πετράκης Π.Ε, Καυκά Η.Κ. (2024) Αποτίμηση και Διεθνής Συγκριτική Ανάλυση των Επιδόσεων της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας και Προβλεπτική Εξέλιξη των Βασικών Κοινωνικοοικονομικών Δεικτών  2000 - 2035 (forthcoming) και επεξεργασία στοιχείων OECD (2023, available at: https://www.oecd.org/pisa/).

Διάγραμμα 3. Βαθμολογία PISA στις φυσικές επιστήμες

Πηγή στοιχείων: Πετράκης Π.Ε, Καυκά Η.Κ. (2024) Αποτίμηση και Διεθνής Συγκριτική Ανάλυση των Επιδόσεων της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας και Προβλεπτική Εξέλιξη των Βασικών Κοινωνικοοικονομικών Δεικτών  2000 - 2035 (forthcoming) και επεξεργασία στοιχείων OECD (2023, available at: https://www.oecd.org/pisa/).

Από την παρατήρηση των διαγραμμάτων αυτών φαίνεται η διαχρονική (από την έρευνα του ΟΟΣΑ το 2006 έως και την τελευταία έρευνα με στοιχεία του 2022) και ιδιαίτερα σημαντική πτωτική πορεία της Ελλάδας και στα τρία εξεταζόμενα θέματα (ανάγνωση, τα μαθηματικά́ και η φυσική επιστήμη) συγκριτικά με το μ.ο. των χωρών του ΟΟΣΑ.

Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι διαχρονικά οι Έλληνες μαθητές υπολείπονται του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ στην ανάγνωση, στα μαθηματικά́ αλλά και στις φυσικές επιστήμες και μάλιστα η θέση τους επιδεινώνεται κατά πολύ στο πέρασμα των ετών.

Συγκρίνοντας τις μεταβολές που παρατηρούνται στην Ελλάδα και στο μ.ο. των χωρών του ΟΟΣΑ μεταξύ των ετών 2018 και 2022 συμπεραίνουμε ότι η μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο σκορ στη χώρα παρατηρείται στα μαθηματικά (-21 μονάδες) ενώ ακολουθεί η επίδοση στην ανάγνωση (-19 μονάδες) και στις φυσικές επιστήμες (-11 μονάδες). Αντίστοιχη μείωση του σκορ παρατηρείται και στο μ.ο. των χωρών του ΟΟΣΑ (μαθηματικά -15 μονάδες, ανάγνωση -10 μονάδες και φυσικές επιστήμες -2 μονάδες).

Από τη μελέτη της PISA επίσης προκύπτουν μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την Ελλάδα.

Η PISA υπολογίζει ένα δείκτη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής κατάστασης ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να τοποθετεί όλους τους μαθητές σε μια κοινή κοινωνικοοικονομική κλίμακα, επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Το 29% των Ελλήνων μαθητών βρισκόταν στο ανώτερο διεθνές πεμπτημόριο αυτής της κοινωνικοοικονομικής κλίμακας, κατατάσσοντάς τους μεταξύ των πιο ευνοημένων συμμετεχόντων παγκοσμίως.

Ωστόσο, αυτοί οι προνομιούχοι Έλληνες μαθητές σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία από τους αντίστοιχους μαθητές σε χώρες όπως η Εσθονία και η Ιαπωνία.

Όσον αφορά στο εσωτερικό της Ελλάδας, οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες με βάση την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, κάθε ομάδα περιλαμβάνει το 25% του 15χρονου μαθητικού πληθυσμού. Η πιο ευνοημένη κοινωνικοοικονομικά ομάδα (ανώτερο 25%) υπερέβη την πιο μειονεκτική ομάδα (κατώτερο 25%) κατά 76 μονάδες στα μαθηματικά, διαφορά μικρότερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ όπου η διαφορά ήταν στις 93 μονάδες.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2012 έως το 2022, το χάσμα επιδόσεων στα μαθηματικά μεταξύ των μαθητών με τα περισσότερα και τα λιγότερα κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα μειώθηκε, ενώ το μέσο χάσμα στις χώρες του ΟΟΣΑ παρέμεινε σταθερό.

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι το 12% των κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντων μαθητών στην Ελλάδα κατάφερε να σημειώσει βαθμολογία στο ανώτερο τέταρτο των επιδόσεων στα μαθηματικά (μέσος όρος ΟΟΣΑ 10%). Συμπερασματικά στην Ελλάδα, οι οικονομικοκοινωνικά υστερούντες κατορθώνουν να κλείνουν το χάσμα με τους πλέον ευνοημένους (όσον αφορά την επίδοση στα μαθηματικά).

Ένας από τους πρωταρχικούς παράγοντες που μπορεί να έχει συμβάλλει στην πτώση των βαθμολογιών του PISA είναι το ίδιο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται καλά με τις δεξιότητες και τους τομείς γνώσεων που αξιολογούνται από τον PISA. Υπάρχει η πιθανότητα η ελληνική εκπαίδευση να επικεντρώνεται περισσότερο στην απομνημόνευση και την αποστήθιση παρά στην κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας στις αξιολογήσεις του PISA.

Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε εκτεταμένες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εκπαίδευσης. Οι περικοπές του προϋπολογισμού και οι μειωμένες δαπάνες για την εκπαίδευση μπορεί να οδήγησαν σε μεγαλύτερα μεγέθη τάξεων, λιγότερους πόρους για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και λιγότερη υποστήριξη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αυτή η οικονομική πίεση μπορεί να επηρέασε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ποιότητα της εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, τις επιδόσεις των μαθητών στις διεθνείς αξιολογήσεις.

Η ποιότητα της διδασκαλίας αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα της επιτυχίας των μαθητών. Στην Ελλάδα, ενδέχεται να υπάρχουν προκλήσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η συνεχής παρακολούθηση των σύγχρονων διδακτικών μεθοδολογιών και η ενσωμάτωσή τους στην τάξη είναι απαραίτητη για τη δέσμευση και την κατανόηση των μαθητών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις τους σε αξιολογήσεις όπως η PISA.

Τα στοιχεία της PISA 2022 αποκαλύπτουν ότι στα εκπαιδευτικά συστήματα όπου οι ακαδημαϊκές επιδόσεις παρέμειναν υψηλές και η αίσθηση του ανήκειν των μαθητών βελτιώθηκε, οι μαθητές έτειναν να αντιλαμβάνονται το σχολικό τους περιβάλλον ως ασφαλέστερο και ήταν λιγότερο επιρρεπείς στον εκφοβισμό και σε άλλους κινδύνους.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, οι ανησυχίες για την ασφάλεια εξακολουθούν να υφίστανται, ενώ αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά εκφοβισμού (bullying), με το 19% των κοριτσιών και το 28% των αγοριών να το βιώνουν τουλάχιστον αρκετές φορές το μήνα (μέσος όρος ΟΟΣΑ: 20% των κοριτσιών και 21% των αγοριών). Επιπλέον, το 2022, το 75% των μαθητών στην Ελλάδα ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να κάνουν φίλους στο σχολείο.

Επιπλέον, η ικανοποίηση από τη ζωή των Ελλήνων μαθητών μειώθηκε, με το 19% να εκφράζει δυσαρέσκεια το 2022 σε σύγκριση με το 15% το 2018. Αυτό αντανακλά μια ευρύτερη τάση του ΟΟΣΑ, όπου το ποσοστό των μαθητών που είναι δυσαρεστημένοι από τη ζωή αυξήθηκε από 11% το 2015 σε 16% το 2018 και περαιτέρω σε 18% το 2022.

Οι κοινωνικές στάσεις απέναντι στην εκπαίδευση και οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν επίσης να παίζουν σημαντικό ρόλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δίνεται λιγότερη έμφαση στη σημασία της εκπαίδευσης ή οι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίζουν πιέσεις και περισπασμούς εκτός σχολείου που επηρεάζουν τη μάθησή τους.

Επιπλέον, ζητήματα όπως τα γλωσσικά εμπόδια που προκύπτουν για μαθητές που είναι μετανάστες μπορούν επίσης να συμβάλουν σε χαμηλότερες επιδόσεις. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των μεταναστών μαθητών αυξήθηκε στο 13% το 2022 από το 11% το 2012.

Οι μετανάστες μαθητές στην Ελλάδα εμφανίζουν γενικά ένα πιο αδικημένο κοινωνικοοικονομικό προφίλ σε σύγκριση με τους μη-μετανάστες μαθητές, με το 60% να αντιμετωπίζει κοινωνικοοικονομική δυσμένεια. Στα μαθηματικά και την ανάγνωση, οι μη-μετανάστες μαθητές υπερτερούν των μεταναστών κατά 40 και 46 βαθμούς αντίστοιχα, με σημαντικές διαφορές να διατηρούνται ακόμη και μετά την προσαρμογή για κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (13 και 17 βαθμοί αντίστοιχα).

Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα, αγόρια και κορίτσια παρουσίασαν συγκρίσιμες μέσες επιδόσεις στα μαθηματικά, ενώ τα κορίτσια ξεπέρασαν τα αγόρια κατά 25 μονάδες στην ανάγνωση.

Επιπλέον, το ποσοστό των χαμηλών επιδόσεων ήταν παρόμοιο μεταξύ αγοριών (46%) και κοριτσιών (48%) στα μαθηματικά. Ωστόσο, μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (44%) σε σύγκριση με τα κορίτσια (32%) σημείωσε βαθμολογία κάτω από το επίπεδο 2 στην ανάγνωση.

Η αντιμετώπιση της πτώσης των επιδόσεων της PISA απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση. Αυτή περιλαμβάνει την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών ώστε να εστιάζει περισσότερο στην κριτική σκέψη και στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, την αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, τη βελτίωση των προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση ευρύτερων κοινωνικών και πολιτισμικών ζητημάτων που επηρεάζουν την εκπαίδευση.

Οι συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών, φορέων χάραξης πολιτικής και κοινοτήτων είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος που μπορεί να βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας στις μελλοντικές αξιολογήσεις PISA.

Αυτή η πτώση των επιδόσεων για τους Έλληνες μαθητές αποτελεί ένα κάλεσμα αφύπνισης για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Το ζήτημα είναι ουσιαστικό και είναι μια ένδειξη για βαθύτερα δομικά ζητήματα, όπως οι ανεπαρκείς επενδύσεις στην εκπαίδευση, η ανάγκη για πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών και η ενσωμάτωση των μεταναστών μαθητών.

Επίσης, απαιτείται μια πιο ολιστική προσέγγιση που να ενθαρρύνει την ισότητα μεταξύ των φύλων και την κοινωνική συνοχή μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των επιδόσεων στις διεθνείς αξιολογήσεις, αλλά και για τη διασφάλιση μιας πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής εμπειρίας για όλους τους μαθητές στην Ελλάδα οι οποίοι θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά πολιτών, επαγγελματιών και ηγετών της χώρας. Η εκπαίδευσή τους δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια επένδυση για το μέλλον της χώρας.

Πηγή: liberal.gr

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24

Συνεντεύξεις: