ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2015 ανήλθε σε 25% έναντι 27% τον Μάιο του 2014 και 25,6% τον Απρίλιο του 2015.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.200.981 άτομα. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 98.820 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2014 (μείωση 7,6%) και κατά 15.278 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015 (μείωση 1,3%). Από το σύνολο των ανέργων οι 877.917 ήταν μακροχρόνια άνεργοι και οι 323.064 βραχυχρόνια άνεργοι. Παρατηρείται μια μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον Μάιο του 2014 καθώς τον Μάιο του 2014 ήταν 974.054 άτομα (οι βραχυχρόνια άνεργοι δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη μείωση καθώς μειώθηκαν μόνο κατά 12.095 άτομα).

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Μάιο του 2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.604.102 άτομα. Αυξήθηκαν κατά 81.832 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2014 (αύξηση 2,3%) και κατά 65.387 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015 (αύξηση 1,8%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση της απασχόλησης φαίνεται να απορροφήθηκε κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα καθώς παρατηρείται μια αύξηση κατά 118.405 άτομα από τον Μάιο του 2014 έως τον Μάιο του 2015, ενώ ο δημόσιος τομέας το ίδιο χρονικό διάστημα συρρικνώθηκε κατά 18.362 άτομα!

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.286.476 άτομα. Μειώθηκε κατά 32.879 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2014 (μείωση 1%) και κατά 53.701 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015 (μείωση 1,6%).

Πίνακας 1. Ελληνικός Πληθυσμός (Μάιος 2015)

(1) Σύνολο Ανέργων:

1.200.981

11,17%

(1.1) Μακροχρόνια Άνεργοι

877.917

8,17%

(1.2) Βραχυχρόνια άνεργοι

323.064

3,01%

(2) Σύνολο Εργαζόμενων

3.604.102

33,53%

(2.1) Εργαζόμενοι Ιδιωτικού Τομέα

2.759.270

25,67%

(2.2) Εργαζόμενοι Δημόσιου Τομέα (Στενός δημόσιος τομέας, Δήμοι, Δημόσιες Επιχειρήσεις, κ.λπ.):

844.832

7,86%

(3) Συνταξιούχοι

2.656.007

24,71%

(3.1) Συνταξιούχοι δυνάμενοι να εργαστούν (συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου έως 65 ετών)

590.941

5,50%

(3.2) Συνταξιούχοι που δεν προσφέρονται για εργασία (λοιποί συνταξιούχοι)

2.065.066

19,21%

(4) Μη εργαζόμενοι

3.286.476

30,58%

(4.1) Μη εργαζόμενοι, εκτός εκπαίδευσης, πάνω από 15 ετών

710.447

6,61%

(4.2) Μη εργαζόμενοι, στην εκπαίδευση, πάνω από 15 ετών

1.079.092

10,04%

(4.3) Μη εργαζόμενοι κάτω από 15 ετών

1.496.937

13,93%

(5) Σύνολο

10.747.566

100%

Πηγές: (1), (2) ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Μάιος 2015). (2.2) Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, (3.1) και (3.2) Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος». 

Σημειώσεις: (2.1) Προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του (2) και του (2.2), (4.1) – (4.3) Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων από την Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Από τον OECD (2013) προκύπτει ότι το 28,5% ηλικίας 15-29 ήταν μη ενεργοί και χωρίς εκπαίδευση, και ότι το 43,2% του ίδιο πληθυσμού ήταν μη ενεργοί και με εκπαίδευση. Σε αναλογίες για 100% είναι το πρώτο ποσοστό 39,% και το δεύτερο 60,3%. (5) Το σύνολο του πληθυσμού προκύπτει ως το άθροισμα των (1), (2), (3), (4) και (5).

Παρά τη μείωση στο ποσοστό της ανεργίας, δεν μπορεί κάποιος με βεβαιότητα να υποστηρίξει ότι η μείωση των ανέργων σημαίνει μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου στην Ελληνική οικονομία, παρόλο που η αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και η μείωση στο δημόσιο κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως α) οι θετικές εξελίξεις έχουν έναν πολύ αργό ρυθμό και β) οι εξελίξεις στο Β’ εξάμηνο του έτους μάλλον ανατρέπουν τις παραπάνω θετικές ενδείξεις.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.