ΟΙ 270 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Σε 270 αριθμούνται συνολικά οι δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την ελληνική οικονομία έως το Δεκέμβριο του 2018, προκειμένου να υλοποιηθεί το τρίτο μνημόνιο. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις δράσεις αυτές.

Οι δράσεις αυτές διαφοροποιούνται αναλόγως του χρόνου που έχει δεσμευτεί η ελληνική οικονομία ώστε να τις υλοποιήσει, του πεδίου εφαρμογής, του τύπου, του είδους της ενέργειας, της ανάγκης για επεξεργασία ή εξειδίκευση, αν υπάρχει βασικό παραδοτέο, αν θα παρασχεθεί τεχνική βοήθεια, του στόχου και αν υπάρχουν δυνατότητες να αντικατασταθούν από ισοδύναμα μέτρα.

Η πλειονότητα των κινήσεων πρέπει να γίνει εντός του έτους 2015, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2015 αποτελεί κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Αριθμός δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν ανά μήνα

Σημείωση: Τις δράσεις συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών (ΙΝΕΡΠ) και είναι αναλυτικά διαθέσιμες εδώ.

Από τις 270 δράσεις οι 143 αφορούν σε διοικητικού τύπου ενέργειες, οι 57 σε ρυθμιστικού τύπου, οι 23 σε ένα συνδυασμό διοικητικού και ρυθμιστικού τύπου, οι 35 σε στρατηγικού τύπου και σε σχέδια δράσης, και οι 12 σε ενέργειες σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης, από τις 270 δράσεις οι 93 απαιτούν επεξεργασία ή εξειδίκευση, ενώ οι υπόλοιπες 179 δράσεις δεν απαιτούν. Επιπρόσθετα, οι 60 δράσεις απαιτούν και βασικό παραδοτέο.

Ταυτόχρονα, μόνο οι 3 δράσεις από το σύνολο των 270 φαίνεται να μπορούν να αντικατασταθούν με ισοδύναμα μέτρα. Πρόκειται για τις εξής δράσεις κατά τις οποίες οι αρχές: α) θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, β) θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι οριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά στα μερίδια αγοράς και στα χρονοδιαγράμματα (βασικό παραδοτέο), γ) θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά στον ανταγωνισμό και στις προοπτικές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επίτευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ.

Όσον αφορά στο στόχο των δράσεων αυτών μόλις 1 αποσκοπεί στην ανάπτυξη (οριστικοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης έως τον Μάρτιο του 2016, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συντονισμό του φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, με την ενίσχυση της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και με τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, οργανώσεων αντιπροσωπευτικών του ιδιωτικού τομέα), 79 στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, 29 αποσκοπούν στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση, 34 στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και 126 στη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Μια ταξινόμηση των δράσεων με βάση το πεδίο εφαρμογής τους παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2. Πεδίο εφαρμογής των 270 δράσεων του 3ου Μνημονίου

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων αφορά στη φορολογική διοίκηση, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στη φορολογική πολιτική, στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, στη δημόσια διοίκηση, στις συντάξεις, στην ενέργεια, στα δημοσιονομικά και στον ανταγωνισμό.

Τέλος, από το σύνολο των δράσεων οι 26 απαιτούν την παροχή τεχνικής βοήθειας χωρίς να αναφέρεται από ποιον φορέα, οι 5 απαιτούν τεχνική βοήθεια από τη νέα υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΥΣΔΜ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 9 από τον ΟΟΣΑ και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), οι 3 μόνο από τον ΟΟΣΑ και οι 4 από την Παγκόσμια Τράπεζα.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.