ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 7Ο ΣΤΟΧΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDG7)

Στις 10 Οκτωβρίου 2018 το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε το 1837, επιλέχθηκε από την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «United Nations Academic Impact (UNAI)», μεταξύ 1.300 Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, για την περίοδο 2018-2021 ως ο αποκλειστικός κόμβος του για τον 7ο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης (SDG7) ο οποίος αντιστοιχεί στην "Καθαρή, Προσιτή και Σύγχρονη Ενέργεια" “Clean, Affordable and Modern Energy”.

To KEΠA είναι ακαδημαϊκό ερευνητικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί εντός του θεσμικού πλαισίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εξωστρεφή χαρακτήρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθεί την περιφερειακή συνεργασία και τη μεταφορά γνώσης σχετικά με τα ζητήματα Κλιματικής Αλλαγής και Πράσινης Ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) (Black Sea Economic Cooperation (BSEC)).

Το ΚΕΠΑ συντονίζει το Δίκτυο PROMITHEASnet, που προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία κυρίως μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας.

Σε στενή συνεργασία με τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία της ΟΣΕΠ, συντονίζει το δίκτυο «BSEC - Green Energy Network (BSEC - GEN)», το οποίο συστάθηκε με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΟΣΕΠ στις 12 Δεκεμβρίου 2014 (BSEC/BS/ C.2015.0049).

Το Δίκτυο BSEC-GEN αποτελείται από «κέντρα και εθνικά διοικητικά όργανα ή/και οργανισμούς, που έχουν ως αποστολή την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μέτρων και πολιτικών ενεργειακής απόδοσης» ενώ «οι κύριοι στόχοι του Δικτύου είναι να αναγνωρισθούν τα σχετικά θέματα στα οποία η περιφερειακή συνεργασία δύναται να είναι το μέγιστο αποτελεσματική και επίσης να διερευνήσει τρόπους προώθησης επενδύσεων και καινοτόμων έργων για την πράσινη ενέργειας" (BSEC / BS / info.2015.0045).

Το ΚΕΠΑ μέσω των δικτύων PROMITHEASnet και BSEC - GEN έχει συνεισφέρει στην περιφερειακή συνεργασία της ΟΣΕΠ για την Κλιματική Αλλαγή και την Πράσινη Ενέργεια με περισσότερα από 2,5 εκατ. Ευρώ από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά από το 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6, FP7) και τον Ορίζοντα 2020 (H2020).

Το ΚΕΠΑ μέσω των έργων: i) PROMITHEAS-2 (FP6) προώθησε την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα ενεργειακής πολιτικής μεταξύ των 12 Κρατών – μελών της ΟΣΕΠ, ii) PROMITHEAS-4 (FP7) εκπαίδευσε, ανέπτυξε και διέχυσε Σενάρια Πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή στις χώρες της ΟΣΕΠ, Εσθονία και Καζακστάν και iii) HERON (Horizon 2020) ανέπτυξε και διένειμε δωρεάν ένα καινοτόμο εργαλείο λήψης αποφάσεων (HERON - DST) και μια μεθοδολογία, που ενσωματώνει και βελτιστοποιεί τον αντίκτυπο των προτύπων συμπεριφοράς στις πολιτικές της ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα με τα προαναφερθέντα έργα, διοργάνωσε, έως τώρα, σεμινάρια, ημερίδες, webinars και συνέδρια σε όλα τα Κράτη - Μέλη της ΟΣΕΠ. Διοργανώνει το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή (από το 2008) και το BSEC - Green Energy Investments Forum (από το 2016).

Τέλος, εκδίδει και κυκλοφορεί δωρεάν το “Energy View of BSEC countries”, το ενημερωτικό δελτίο “Promitheas Newsletter”, το Επιστημονικό περιοδικό «Euro-Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy» και τα πρακτικά των ετήσιων συνεδρίων και φόρουμ.

Το ΚΕΠΑ κατά την έναρξη της θητείας του ως κόμβου της πρωτοβουλίας UNAI για τον SDG7, με βάση την μακρόχρονη εμπειρία του, προωθεί την συνεργασία σε θέματα Καθαρής Ενέργειας μεταξύ των διαφόρων νομικών οντοτήτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας, κατανοεί ότι το κύριο πρόβλημα, που δυσκολεύει την απαραίτητη δράση, είναι αυτό των εμποδίων συμπεριφοράς, που επιδεικνύουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι απλοί άνθρωποι στην ανάπτυξη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων.

Το ΚΕΠΑ υποστηρίζει ότι η ειρωνεία, σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση των γνώσεων και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων, είναι ότι αν και διαθέτουμε τη γνώση, την τεχνολογία και τα κεφάλαια για ένα βιώσιμο μέλλον, αρνούμεθα να εφαρμόσουμε τα αναγκαία μέτρα εξ αιτίας των βραχυπρόθεσμων οικονομικών συμφερόντων και προκαταλήψεών μας.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, ο κόμβος UNAI για το SDG7 εξετάζει αριθμό πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές (παγκόσμιο) επίπεδο και απευθύνει έκκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους να έλθουν σε επαφή μαζί του.

Χωρίς να αποκλείει οποιαδήποτε καινοτόμο και αποτελεσματική πρόταση, που στοχεύει σε πραγματικές δράσεις, ο κόμβος UNAI για την SDG7 προωθεί i) μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με βιώσιμο τρόπο, μέσω ενός «δομημένου πολιτικού διαλόγου», που μετατρέπει τους ενεργειακά φτωχούς καταναλωτές σε αειφόρους καταναλωτές, διεγείροντας «έξυπνη χρηματοδότηση» για ανακαινίσεις που καταλήγουν σε «έξυπνα μηδενικής ενέργειας κτήρια» (Smart Zero Energy Building – Smart ZEB)·ii) τη δημιουργία ενός «περιφερειακού κέντρου αριστείας» για "Smart ZEB" iii) τη μετάβαση σε χρήση καυσίμων με λιγότερες εκπομπές (ενεργειακή απόδοση, βιοκαύσιμα, ΑΠΕ και φυσικό αέριο), iv) τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις προώθησης και υλοποίησης μέτρων «καθαρής ενέργειας» σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο (ΟΣΕΠ) και παγκόσμιο επίπεδο, v) στην αύξηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δυνάμεων της αγοράς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε δράσεις συνεργασίας που σχετίζονται με τον SDG7 και τέλος, vi) στην αύξηση της ροής της πράσινης χρηματοδότησης στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα σε χώρες με αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη οικονομίες.

Το UNAI Hub – SDG7, ενώ προωθεί τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, προωθεί το BSEC-GEN, τη συμμετοχή στο «Green Energy Investments Forum» στη Βουλγαρία, (Σόφια 16.4.2019), το 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή (Αθήναι 9-11.10 .2019), το 4ο Διεθνές Φόρουμ Επενδύσεων Πράσινης Ενέργειας (Ελλάδα, Αθήναι 9.10.2019) και μια Συνάντηση των 17 κόμβων της UNAI - SDG (Ελλάδα - Αθήναι, Δεκέμβριος 2019) σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στα θέματα αυτά.

Ο κόμβος UNAI Hub – SDG7 υπενθυμίζει την έκκλησή του για παγκόσμια συνεργασία σε θέματα πραγματικής δράσης, που προάγουν την καθαρή, οικονομικά προσιτή και σύγχρονη ενέργεια ως απόλυτη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ως σημαντικό συντελεστή προώθησης άλλων SDGs

Τέλος ο κόμβος UNAI Hub – SDG7 υπογραμμίζει την ανάγκη κινητοποίησης ιδιωτικών φορέων χρηματοδότησης προς ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες σε χώρες με αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη οικονομίες.

 

Καθ. Δημ. Μαυράκης

Διευθυντή του ΚΕΠΑ

UNAI Hub for SDG7

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty