ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ HERON

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ HERON

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ο συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος HERON (H2020, Research and Innovation, no. 649690) με τίτλο: "Forward looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries". Το έργο χρηματοδοτείται από τον HORIZON 2020 και συμμετέχουν άλλοι έξι φορείς από Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία, Ιταλία, Σερβία και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου λήψης αποφάσεων (Decision Support Tool - DST), που επιτρέπει τον ποσοτικό μετασχηματισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών, τα οποία εμποδίζουν την εφαρμογή των πολιτικών για Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα σε κτήρια και μεταφορές.

Το DST, που ανέπτυξε το ΚΕΠΑ, συνδέεται με τις προσπάθειες της UNFCCC και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές συμπεριφορές των καταναλωτών στην αποδοχή πολιτικών και τεχνολογιών προώθησης της Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας στα κτήρια και στις μεταφορές.

Το DST παρέχει στους σχεδιαστές πολιτικής, με τη μορφή ενός φιλικού προς χρήση λογισμικού, τη δυνατότητα επιλογής ενός βέλτιστου συνδυασμού τεχνολογιών και πρακτικών, που ελαχιστοποιούν τα αποτελέσματα της αρνητικής συμπεριφοράς των τελικών χρηστών στην εφαρμογή σεναρίων Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας.

Το εργαλείο αξιολογήθηκε ως επιτυχές και καινοτόμο από ανεξάρτητους αξιολογητές και από αξιολογητές της Ε.Ε.

Το έργο HERON επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως καλή πρακτική (good practice) ενσωμάτωσης κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στα προγράμματα του HORIZON 2020, μετά από διαδικασία επιλογής με συμμετοχή 500 συντονιστών έργου.